พันธกิจ/เป้าประสงค์

พันธกิจของโรงเรียน
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีระเบียบวินัย และค่านิยมอันพึงประสงค์
ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาไทยให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
พัฒนาสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนรู้ ปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เป้าประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸ ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸ ¸,☼°´'`°·.¸ ˜*• . •*˜ ¸.·°´'`°☼,¸

0 Comment to "พันธกิจ/เป้าประสงค์"

แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

Kroobannok Education News

บทความที่น่าสนใจ